Greentopia

Evenemang utgör en växande miljardindustri och är en allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.

Välkommen till Greentopia – Klimatscenen som inleder Way Out West 2024!

Löftet

Med Greentopia skapar vi makt att förändra och påverka.
Det här är en resa vi kan och måste göra tillsammans.
Kom med och bli en del av förändringen.


Transport

Transport är en central del av evenemang. Människor, material och varor behöver transporteras korta och långa sträckor. Men transport är inte problemfritt. Den orsakar bl.a. övergödning och försurning, använder mängder av fossil energi vilket för med sig stora utsläpp av koldioxid och därmed förstärker växthuseffekten. Dessutom bullrar den och gör luften vi andas in farlig för vår hälsa.

Naturskyddsföreningen uppger att globalt står transportsektorn för 13 % av växthusgasutsläppen och i Sverige står transporter för 33 % av utsläppen av växthusgaser.

Evenemang behöver bli bättre på att resa och transportera miljöeffektivt och miljösmart.

Mat & dryck

Mat och dryck leder till utsläpp av växthusgaser. Dessutom påverkar mat och dryck miljön negativt genom bl.a. övergödning, användning av kemiska bekämpningsmedel, överfiskning samt utarmning av jordmånen och den biologiska mångfalden. 

Att vända den negativa påverkan är inte svårt. Det görs genom att välja mat och dryck som påverkar miljön så lite som möjligt. Vid evenemang kan detta t.ex. göras genom att servera mer växtbaserad mat och i hög grad välja närproducerade produkter, stoppa försäljning av vatten på flaska och att inte överservera samt sortera och återvinna förpackningar. 

Textil

Textil har en stor miljöpåverkan som inte syns i de slutliga produkterna. Påverkan består bl.a. i hög energiförbrukning, användande av kemikalier och stora mängder vatten vid framställningen textila produkter. Dessutom orsakar produktionen utsläpp till luft, mark och vatten.

Det största bidraget till att minska miljöpåverkan från textilkonsumtion är att förlänga livslängden på de produkter som redan är tillverkade och därmed minska nyproduktion.

Inom evenemang kan detta göras genom att återanvända volontärkläder, backdrops, flaggor etc. och att säkra sig att textilprodukter som köps in är producerade med minimal miljöpåverkan samt att om de kasseras återanvänds genom t.ex. upcycling.

.